Tarifas

Por Hora: $1690
1/2 Hora: $845
Turno Matutino: $2490
Turno Nocturno: $3490
Turno Ejecutivo: $3790
Por Hora: $1290
1/2 Hora: $645
Turno Matutino: $1990
Turno Nocturno: $2790
Turno Ejecutivo: $3190
Por Hora: $1090
1/2 Hora: $545
Turno Matutino: $1790
Turno Nocturno: $2190
Turno Ejecutivo: $2790
Por Hora: $990
1/2 Hora: $495
Turno Matutino: -
Turno Nocturno: $1890
Turno Ejecutivo: -
Por Hora: $2190
1/2 Hora: $1095
Turno Matutino: $3490
Turno Nocturno: $4390
Turno Ejecutivo: -