Tarifas

Por Hora: $1490
1/2 Hora: $745
Turno Matutino: $2190
Turno Nocturno: $3090
Turno Ejecutivo: $3390
Por Hora: $1150
1/2 Hora: $575
Turno Matutino: $1790
Turno Nocturno: $2430
Turno Ejecutivo: $2790
Por Hora: $950
1/2 Hora: $475
Turno Matutino: $1540
Turno Nocturno: $1990
Turno Ejecutivo: $2490
Por Hora: $850
1/2 Hora: $425
Turno Matutino: -
Turno Nocturno: $1690
Turno Ejecutivo: -
Por Hora: $1990
1/2 Hora: $995
Turno Matutino: $3090
Turno Nocturno: $3990
Turno Ejecutivo: -