Tarifas

Por Hora: $1590
1/2 Hora: $795
Turno Matutino: $2290
Turno Nocturno: $3290
Turno Ejecutivo: $3590
Por Hora: $1230
1/2 Hora: $615
Turno Matutino: $1890
Turno Nocturno: $2590
Turno Ejecutivo: $2990
Por Hora: $1010
1/2 Hora: $505
Turno Matutino: $1650
Turno Nocturno: $2090
Turno Ejecutivo: $2650
Por Hora: $910
1/2 Hora: $455
Turno Matutino: -
Turno Nocturno: $1790
Turno Ejecutivo: -
Por Hora: $2090
1/2 Hora: $1045
Turno Matutino: $3290
Turno Nocturno: $4290
Turno Ejecutivo: -